Työympäristö, työterveys ja työturvallisuus

Bravidan tavoitteena on, ettei työtapaturmia sattuisi lainkaan. Kyse on sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista. Jokaisen työntekijän on voitava aloittaa ja päättää uusi työpäivä hyvinvoivana ja terveenä. Siksi teemme järjestelmällisesti työtä terveyden ja turvallisuuden hyväksi.

Bravida toimii alalla, jolla on suuria työympäristöön liittyviä haasteita. Näitä ovat monet toimijat, riskialttiit ympäristöt ja työvaiheet sekä nopea tahti ja kulttuuri, jossa ei aina aseteta turvallisuutta etusijalle. Samaan aikaan tiedämme, että hyvä työympäristö luo tuottavuutta, laatua ja hyvinvointia ja vaikuttaa myönteisesti tulokseemme.

Bravida järjestää vuosittain turvalliseen työkulttuuriin keskittyvän työsuojeluviikon.

Olemme kehittäneet terveyden edistämiseen ja vammojen ehkäisyyn liittyviä järjestelmiä ja toimenpiteitä, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme muun muassa keskittymällä töiden suunnittelussa turvallisuuteen, siisteyteen ja selkeyteen. Kaikki Bravidan työntekijät vastaavat yhteisesti turvallisen ja viihtyisän työympäristön edistämisestä.

Sairauspoissaolot ja tapaturmataajuus
Pyrimme jatkuvasti selvittämään sairauspoissaolojen syitä ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Bravidan tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja alle 4 prosenttiin. Tärkeässä osassa ovat seuranta, keskustelut sairastavien työntekijöiden kanssa ja heidän kuntoutus.

Bravidan tavoitteena on, ettei työtapaturmia sattuisi lainkaan. Ensimmäisessä vaiheessa pyrimme saamaan tapaturmataajuuden alle viiteentoista miljoonaa työtuntia kohti. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa johtajuuskoulutusta ja yhteisten menettelytapojen noudattamista.

Meidän on myös selvitettävä riskit ja riskialueet. Käytössämme on tapahtuma- ja riskienhallintajärjestelmä BIA. Mobiilisovelluksen avulla työntekijät voivat helposti raportoida vaaratilanteista, turvallisuushavainnoista, työtapaturmista ja ennaltaehkäisevistä toimista. Järjestelmästä saatavat tiedot auttavat meitä laatimaan kohdennettuja toimia. Tavallisimmat työtapaturmat ovat putoamis- ja viiltotapaturmia, minkä vuoksi kohdistamme toimia näiden onnettomuustyyppien ehkäisemiseen ja estämiseen.