Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemustasi. Evästeet

Työsuojelussa keskeistä on yhteistoiminta

Työsuojelun teemapäivää vietettiin Bravidalla tällä kertaa hieman poikkeuksellisissa oloissa, sillä koronaohjeistuksen mukaisesti, yli 10 henkilön kokoontumiset olivat kielletty. Näin ollen koulutustilaisuuksia järjestettiin sekä pienryhmissä että Teams-ohjelman välityksellä. Koulutusmateriaalin sisältö koostui tällä kertaa työturvallisuustilannekatsauksesta, tapaturmien läpikäynnistä, kvartsipölyn hallinta- ja suojausmenetelmistä ja koronan hallintatoimenpiteistä rakennustyömailla.

  • Lehdistötiedotteet

Työturvallisuuskeskus juhlii tänä vuonna 50 vuotta kestänyttä toimintaansa. Juhlavuoden teemana on yhteistoiminta, sillä se on keskeistä työturvallisuuden edistämisessä niin työpaikka- kuin järjestötasollakin.

Työ­tur­val­li­suu­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää, että työ­pai­kal­la työn­an­ta­ja ja työn­te­ki­jät toi­mi­vat kes­ke­nään yh­teis­työs­sä. Työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta on ot­taa huo­mi­oon työn­te­ki­jöi­den oman työn­sä tun­te­mus ja työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­mis­ta kos­ke­vat eh­do­tuk­set. Työn­te­ki­jöi­den ak­tii­vi­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on kes­kei­nen mer­ki­tys työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­den, ter­vey­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Yhteistoiminta tulee jatkossa myös korostumaan entisestään, sillä työelämä muuttuu ja muutos haastaa myös työsuojelun yhteistoimintaa.

Bravidalla työsuojelun on kyettävä uusiutumaan työelämän mukana. Kun työn muutostahti kiihtyy, johdon- ja linjaesimiesten rooli korostuu päivittäisessä työsuojelutoiminnassa. Entistä monipuolisemmat rakennus- ja huoltokohteet korostaa yhteistoimintakulttuurin ja yhteistoimintaosaamisen merkitystä myös työsuojelussa. Yhteinen ymmärrys, tahto ja luottamus ovat perusteet Bravidan yhteistoiminnalle.