Työsuojelussa keskeistä on yhteistoiminta

Työsuojelun teemapäivää vietettiin Bravidalla tällä kertaa hieman poikkeuksellisissa oloissa, sillä koronaohjeistuksen mukaisesti, yli 10 henkilön kokoontumiset olivat kielletty. Näin ollen koulutustilaisuuksia järjestettiin sekä pienryhmissä että Teams-ohjelman välityksellä. Koulutusmateriaalin sisältö koostui tällä kertaa työturvallisuustilannekatsauksesta, tapaturmien läpikäynnistä, kvartsipölyn hallinta- ja suojausmenetelmistä ja koronan hallintatoimenpiteistä rakennustyömailla.

Uutiset

Työturvallisuuskeskus juhlii tänä vuonna 50 vuotta kestänyttä toimintaansa. Juhlavuoden teemana on yhteistoiminta, sillä se on keskeistä työturvallisuuden edistämisessä niin työpaikka- kuin järjestötasollakin.

Työ­tur­val­li­suu­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää, että työ­pai­kal­la työn­an­ta­ja ja työn­te­ki­jät toi­mi­vat kes­ke­nään yh­teis­työs­sä. Työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta on ot­taa huo­mi­oon työn­te­ki­jöi­den oman työn­sä tun­te­mus ja työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­mis­ta kos­ke­vat eh­do­tuk­set. Työn­te­ki­jöi­den ak­tii­vi­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on kes­kei­nen mer­ki­tys työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­den, ter­vey­den ja työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Yhteistoiminta tulee jatkossa myös korostumaan entisestään, sillä työelämä muuttuu ja muutos haastaa myös työsuojelun yhteistoimintaa.

Bravidalla työsuojelun on kyettävä uusiutumaan työelämän mukana. Kun työn muutostahti kiihtyy, johdon- ja linjaesimiesten rooli korostuu päivittäisessä työsuojelutoiminnassa. Entistä monipuolisemmat rakennus- ja huoltokohteet korostaa yhteistoimintakulttuurin ja yhteistoimintaosaamisen merkitystä myös työsuojelussa. Yhteinen ymmärrys, tahto ja luottamus ovat perusteet Bravidan yhteistoiminnalle.